ALİAĞA LİMAN YÖNETMELİĞİ

ALİAĞA LİMAN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Aliağa Liman Sınırı

Kapsam:

Madde 1- Aliağa 53’ 48” Doğu olan Ilıcaburnu’ndan° 49’ 46” Kuzey, Boylamı: 26°Limanı, Enlemi 38 58’ 12” Doğu° 50’ 54” Kuzey, Boylamı 26° 50’ 54” Kuzey, Boylamı: 38°enlemi: 38 olan Kalabakhisarı Burnu’na çizilen mevhum hatların içinde kalan deniz alanıdır.

Aliağa Limanı, İç Liman ve Dış Liman olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır.

56’° 50’10” Kuzey, Boylamı: 26°A) İç Liman: Enlemi: 38 57’ 45” Doğu° 49’ 48” Kuzey Boylamı: 26°40”Doğu olan Taşlı Burnu ile enlemi 38 olan Tuzla Burnu’nu birleştiren mevhum hat ile kıyı arasında kalan deniz alanıdır.

B) Dış Liman; İç Liman sınırı ile Dış Liman sınırı arasında kalan deniz alanıdır. (EK: Şekil)

Bu Yönetmelik, yukarıda sınırları belirlenen alanlar içindeki Liman çalışmaları kapsar.

Amaç:

Madde 2- Kapsamda sınırları belirtilen deniz alanı içindeki Liman çalışmalarının sağlanmasıdır.

Dayanak:

Madde 3- Bu Yönetmelik 618 sayılı Limanlar Kanununa, diğer Liman Tüzük ve Yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Limanda Gemilerin Bağlama, Yanaşma ve Demirleme Yerleri

Madde 4- İç Limanda, gemilerin yanaşma ve bağlama yerleri aşağıda gösterilmiştir.

A) T.P.A.O.’na ait Ana Yakıt İskelesi

T.P.A.O.’na ait Aliağa Rafinerisi’ne ham petrol getirecek veya buradan işlenmiş mal alacak uygun tonajdaki akaryakıt tankerlerinin yanaşmalarına ayrılmıştır.

Zorlayıcı nedenler veya akaryakıt ikmali amacıyla herhangi bir kuruyük gemisinin bu iskeleye alınması,Liman İşletmesinin isteğine ve Liman Başkanlığı’nın iznine bağlıdır.

Ana yakıt iskelesinin çeşitli bölümlerine yanaşacak tankerlerin en çok boy, draft ve tonajları, LimanBaşkanlığı ve Liman İşletmesi tarafından birlikte saptanır.

B) T.P.A.O. Yük İskelesi

Yalnız T.P.A.O. Aliağa Rafinerisi’nin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, gemilerin yanaşmalarına ayrılmıştır. Öteki gerçek veya tüzel kişilerin bu iskeleden yararlanma istekleri Liman İşletmesi’nce karşılanmazdan önce,Liman Başkanlığının uygun görüşü alınır.

Herhangi zorlayıcı nedenle yük iskelesine yanaşma zorunluluğu doğan uygun tonajlı bir tankerin, DışLiman sınırından 20 mil açıkta gazfri yapmadıkça iskeleye alınması yasaktır.

C) LPG Şamandırası

Ham petrolün arıtılması sırasında meydana gelen bütan ve propan gibi mutfak ve sanayi gazlarının, özel tipteki tankerlerle yüklenmesi veya bu tip tankerlerden boşaltılmasına ayrılmıştır.

Sayılan küçük deniz araçlarının bu iskeleye yanaşma ve bağlamalarında uygulanacak sıra esası ile iskeleden yararlanma yöntem ve koşulları, Liman Başkanlığı tarafından ayrıca düzenlenir.

Madde 5- Taş iskeleye yanaşamayacak tonajdaki bir deniz aracının, herhangi bir zorunlu nedenle T.P.A.O. yük iskelesine alınması zorunluluğu doğduğu ve Liman Başkanlığı’nca da gerek gösterildiği durumlarda, gemi yük iskelesine herhangi bir ücret alınmaksızın Liman İşletmesi’nce yanaştırılır.

Madde 6- Dış Liman, gemilerin serbest demirleme alanıdır. Ancak, İç Liman’a giriş ve çıkış güvenliğini sağlamak üzere, Taşlı Burnu ile Tuzla Burnu’nu birleştiren İç Liman sınırı hattını çap olarak kabul eden daire yay’ının iç kısmında kalan deniz alanı dahilinde bütün deniz araçlarının demirlemeleri, durmaları, kısmen veya tamamen bu alan içine sarkmaları yasaktır. (EK: Şekil)

Madde 7- Ticari işlemde bulunmak üzere Aliağa Limanı’na gelecek gemiler, iskelelerde yer olmadığı takdirde, İç Liman’da demirleyerek sıra beklerler Ancak, bu gibi gemiler, demirlemeden önce, LimanBaşkanlığı’na haber verecekler ve Liman Başkanlığı’nca gösterilen yerlere, öteki gemilerin demirlemelerine, iskelelere yanaşmalarına engel olmayacak biçimde demirleyeceklerdi. Başka gemilerin demirlemiş olması nedeniyle İç Limanda demirleyecek yer bulamayan gemiler, Dış Limanda demirleyerek sıra beklerler.

Madde 8- Aliağa Limanını ziyaret edecek olan yabancı harp ve yardımcı gemileriyle Limana gelecek Türk harp gemileri, gelişlerinden en az 48 saat önce Liman Başkanlığını haberdar etmek suretiyle tespit edilecek yerlere yanaşırlar, kıçtankara olurlar veya demirlerler.

Harp ve yardımcı gemileri için demirleme, kıçtankara bağlama veya yanaşma yerleri, Dz. Kuvvetleri temsilcisi, bulunmadığında, yerel askeri birlik komutanlığı temsilcisi, Liman Başkanlığı ve Liman İşletmesi ile birlikte kararlaştırılır.

Madde 9- Ticari işlemde bulunmak üzere İç Liman’a giren gemiler, geliş sırasına ve yanaşacakları iskelelere göre Liman Başkanlığından yanaşma izni almak zorundadırlar. Bu izni almış olan gemilerden T.P.A.O. İskelelerine alınacak olanların yanaşmaları Liman İşletmesi tarafından düzenlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tehlikeli Maddelerin Taşınması

Madde 10- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri maddelerle öteki tehlikeli maddelerin Liman içerisinde taşınması, yükleme ve boşaltılması (Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük), (Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatının ve Av Malzemesinin Sureti Mürakebesine Dair Nizamname), (Patlayıcı, Parlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük), (karada Çıkabilecek yangınlarla deniz veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Önleme, Söndürme ve kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik) hükümleri ve Uluslar arası kurallar çerçevesinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne ve kaplarla yapılır.

Madde 11- Patlayıcı, parlayıcı yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler gündüz B flaması çekerler ve geceleri, ufkun her tarafından görülebilen kırmızı bir fener gösterirler. Radyoaktif maddeler taşıyan gemiler de aynı fener ve alameti göstereceklerdir.

Madde 12- Donatan, kaptan veya acenteleri, patlayıcı, parlayıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerdeki yükün cins ve miktarlarını geminin Limana gelişinden en az 24 saat önce yazılı olarak ya da telgrafla Liman Başkanlığına bildirirler.

Madde 13- Barut, dinamit, nitrogliserin ve benzer her türlü patlayıcı tahrip maddeleri ile patlayıcı silah ve cephane malzemesi yüklü gemiler İç Liman’a girip demirlemeyeceği gibi İç Limanda bu gibi maddelerin yükletilip boşaltılması yasaktır.

Madde 14- Barut, dinamit, nitrogliserin ve benzeri her türlü patlayıcı tahrip maddeleri ile patlayıcı silah e cephane malzemesi yüklü gemiler İç Liman’a girip demirlemeyeceği gibi İç Liman içinde bu gibi maddelerin yükletilip boşaltılması yasaktır.

Bu maddede sözü edilen maddelerle yüklü gemilerin Dış Limandaki demir yerleri ile yükletilip boşaltılacakları yerler, yerel Mülki Amirlik, Belediye ve Liman Başkanlığı tarafından birlikte saptanır.

Harp gemileri ve yardımcı gemiler İç Liman’a girmeden önce “olağanüstü haller dışında) cephanelerini güven altına almak zorundadırlar.

Madde 15- Limanda, Patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeler taşıyan gemilere kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz olup veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

Ancak, T.P.A.O. Ana Yakıt İskelesine ve LPG Şamandırasına yanaşan tankerler, işlerine geceleri de devam edebilirler.

Madde 16-Patlayıcı, Parlayıcı ve tehlikeli maddeler taşıyan gemilere, kömür yakan gemiler yanaşamaz, kılavuz alıp veremez ve bu gemileri yedekleyemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Limanda Seyir güvenliği

Madde 17- Limana giriş-çıkışlarda gemiler, İç Liman sınırını geçerken, herhangi bir zorunluluk olmadıkça orta, hattın sancağını izleyecekler ve her türlü çatışma olasılığına karşı ağır yolla seyredeceklerdir.

Madde 18- Spor ve gezinti tekneleri ile ticari amaçla çalışan öteki deniz araçları, İç Limanda, İskelelere ve şamandıralara yanaşıp kalkacak veya demirleyecek gemilerin manevralarına engel olacak biçimde seyredemez ve 10 milin üstünde hız yapamazlar. Keza Limanın öteki bölümlerinde, plajların yakınında ve küçük deniz araçlarının bağlı oldukları yerlerde tehlike yaratacak hızla seyredemezler.

Madde 19- İç Liman’da gezinti ve sportif amaçlar dışında yelkenle seyir yapılamaz

Yelkenli Spor ve gezinti teknelerinin bir Amatör Denizci ehliyetli kişinin yönetiminde bulunması zorunludur.

Madde 20- İç Limanda, şamandıra tesis etmek, kablo döşemek ve dalgıçlık yapmak, Liman Başkanlığı’nın iznine bağlıdır. Öteki gemiler bu işlerle uğraşan deniz araçlarının çevresinde yavaş bir hızla seyretmek zorundadırlar.

Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

MADDE 21 – (Başlığıyla birlikte değişik:RG-11/10/2007-26670)

Seyir emniyeti kapsamında yapılacak kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinde aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Kılavuzluk Hizmetleri:

1) Limanda iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan veya buralardan ayrılan 1000 GRT ve daha büyük Türk bayraklı ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler kılavuz kaptan almak zorundadır.

2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar Limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değiştirmemek şartıyla yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar, süreye bakılmaksızınLimana giriş–çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, Limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadır. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir. Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

b) Römorkörcülük Hizmetleri: Limandaki iskele, rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan,

1) 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör,

2) 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

3) 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki veya 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör,

4) 30000 GRT'den büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki veya 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör ,

almak zorundadır.

c) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin Limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını Liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının Liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

alabilir.

ç) Dolgu iskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (c) bendi hükmü uygulanmaz.

d) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, Limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu Limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen, römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya Denizcilik Müsteşarlığı yetkilidir.

Madde 22- Yabancı harp ve yardımcı gemileri, İç Limana girerken kılavuz almak zorundadırlar.

Madde 23- Kılavuzlar, henüz sıhhi pratika almamış olan gemilere de girebilirler, Ancak, bulaşıcı hastalık olan yerlerden geldikleri anlaşılan gemilere uygulanan önlemler kılavuz kaptanlara da uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Limanda Düzen

Madde 24- İç Limanda ağ balıkçılığı ile İç Limana giriş yolları üzerinde ve gemilerin manevra alanlarında olta balıkçılığı yapılamaz.

Madde 25- Liman sınırları içinde denize pasakül, moloz, safra, çöp benzeri kirletici maddeler atılamaz, yağ ve benzeri kirletici maddeler basılamaz, tank ve sintine yıkanamaz.

Madde 26- İç Liman’da, iskelelerde veya demirde bulunan gemiler Liman sessizliğini bozan raspa ve benzeri gürültülü işler yapamazlar.

Madde 27- Gemiler İç Limanda içinde zorunlu haller dışında düdük çalamazlar.

Madde 28- Demirli veya İskeleye aborda olmuş gemilerin bordalarına, üst üste ikiden çok araç yanaşamaz.

Madde 29- Limanda dalış yapacak dalgıç ve balık adamları dalışlarından önce Liman Başkanlığı’ndan izin almak zorundadırlar. Amatör balık adamlar İç Limanda dalış yapamazlar.

Madde 30- Serbest demir yerlerine demirleyen gemilerin Kaptan Donatan veya Acenteleri, demirledikleri yeri en kısa süre de Liman Başkanlığı’na bildirirler.

Madde 31- İç Limanda bulunan gemiler, gerektiğinde Liman Başkanlığınca yapılacak bildiriden en çok 2 saat içinde kalkabilecek durumda bulunurlar.

Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Liman Başkanlığından izin almaksızın iskelelere yanaşan veya demirleyen gemilerden buralardan kalkmaları için verlen emirleri dinlemeyenler, Liman Başkanlığınca sağlanacak çekme araçları ile kaldırılır ve bu amaçla yapılan giderler ayrıca gemi sahibinden alınır.

Keza Liman Başkanlığı’nın izniyle yukarıda belirtilen yerlerde bulunan gemiler, Liman Başkanlığı’nca gerek görüldüğünde bu yerlerden ayrılacaklardır. Bu emri yerine getirmeyen gemiler için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Madde 33- İç Limanda iskelelerde bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek onarımlar açamazlar.

Madde 34- Yabancı Limanlardan veya yabancı Limanlara uğrayarak Limana gelecek Türk ve yabancı gemilerin sağlık, Güvenlik ve Gümrük denetimleri İç Limanda yapılır. Mümkün olmayan hallerde gemilerin İçLimanda bitirilmeyen veya yapılmayan denetimleri gemiler iskeleye yanaştıktan sonra yapılır.

Madde 35- Limana gelecek turist ve yolcu gemileriyle .atların ve kotraların sağlık güvenlik ve gümrük denetimleri, gemiler iskeleye yanaştıklarında yapılır. Bu gibi gemiler gerektiğinde Dış Limanda karşılanarak gemiler İç Limana girip iskelelere yanaşana kadar denetimlerine devam edilerek bitirilebilir.

Madde 36- Yakacak, su, kumanya ve malzeme, Acentelerde evrak alma verme gibi ihtiyaçlarını sağlamak üzere veya kötü hava koşullarından bocalama olarak Limana gelen gemiler, Dış ve İç Limandaki demir yerlerinde Sahil Sağlık Teşkilatının sıhhi gözetimi altında pratika almaksızın 48 saat kalabilirler.

Bu gemilerin güvenlik ve gümrük gözetimleri dışardan yapılır.

48 saatten çok Limanda kalmak isteyen gemiler, serbest pratika almak zorundadırlar. Bu durumda olan gemilere; Sahil Sağlık Teşkilatınca, denetimi tamamlandıktan sonra serbest pratika verilir.

Madde 37- Sahil Sağlık, Gümrük, Liman ve Güvenlik teşkilatınca Limanda bulunan gemilerde, günün her saatinde gerekli denetim yapılabilir.

Madde 38- Limandaki gemilerin kaptanları, gemilerde başgösterecek her türlü hastalıkları hemen Sahil Sağlık Teşkilatına, ölüm ve yaralama gibi olayları da ayrıcı Güvenlik Makamlarına bildirmek zorundadırlar.

Madde 39- Yabancı Limanlara gidecek veya yabancı Limanlara gelecek gemilerin yolca vegemiadamları eşyalarıyle beraber Gümrük yönetimince uygun görülecek yerlere girip çıkarlar.

Madde 40- Yolcularını uğurlayanlar gümrük yoklama ve güvenlik denetiminden sonra karşılayanlar, bu yoklama ve denetimden önce birbirleriyle temasa geçemezler.

Madde 41- Güvenlik, Gümrük, Sahil Sağlık görevlileri bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlara tanık oldukları takdirde, olayı bir tutanak ile tespit ederek tutanağı Liman Başkanlığı’na ve bir örneğini kendi amirlerine verirler.

Madde 42- Zirai Karantina ve hayvan sağlığı bakımından yapılacak denetimlerde özel mevzuat uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 43- Gemi kaptanları, karasuları içinde ve dışında veya Limanda olan her türlü deniz kazalarını, makine arızalarını ve seyir güvenliği bakımından saptadığı konuları ve işlenen suçları, Limana varışından itibaren en geç 6 saat içinde, önce bir ön raporla ve 24 saat içinde de düşüncesini kapsayan ayrıntılı bir raporla LimanBaşkanlığına bildirmek zorundadırlar.

Kaptan ve gemiadamları, bu konularda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere, ilgili Limanmakamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları yanıtlamak zorundadırlar.

Madde 44- Limana gelecek ve Limandan kalkacak yabancı gemiler ile yabancı Limanlara sefer yapan Türk gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin Limana geliş ve gidişlerinden 24 saat önce gerekli bilgileri kapsayan ordinoyu, Liman, Güvenlik, Sahil Sağlık Örgütü’ne verirler.

(Değişik: RG-21/09/1994-22058) “600” ve daha yukarı gros tonilatodaki kabotaj hattında çalışan Türk Gemilerinin donatan veya acenteleri, bu gemilerin Limana gelişlerinden en az 12 saat önce gerekli bilgilerin kapsayan ordinoyu Liman Başkanlığı’na verirler. Daha küçük tonajlı gemilerin donatan, kaptan veya acenteleri ise, bu gemilerin Limana geldiklerini en geç 2 saat sonra Liman Başkanlığına bildirirler.

Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli yükler taşıyan gemiler hakkında 10. madde hükümleri saklıdır.

Madde 45- Gemiler fare itlafını, Liman Başkanlığı ile Sahil Sağlık Örgütünce birlikte belirtilecek yerde yaparlar.

Madde 46- Yolcu ve yük gemileri yanaşırken, görevli olmayanlar, seyirci ve karşılayıcılar yanaşma alanlarını işgal edemezler ve yanaşan yolcu gemilerinden yolcular tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

İlgililer, bu hususta gereken güvenlik önlemlerini alırlar.

Madde 47- Limanda seyrüsefer “Milletlerarası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü” hükümlerine göre yapılır.

Limanda yatan veya seyreden makineli veya makinesiz gemilerle her türlü araçlar, adı geçen tüzük gereğince zorunlu olan fener ve işaretlerini taşırlar.

Madde 48- Hayvanların gemilere yüklenmesi veya gemilerden boşaltılması, “Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileriyle Taşınması Hakkında Tüzük” hükümlerine göre yapılır.

Madde 49- Durumları, Kanun, Tüzük ve Ülkemizin de katılmış bulunduğu Uluslar arası Sözleşmelerin hükümlerin uymayan veya gerekli belgeleri bulunmayan gemilerin Limandan kalkmalarına izin verilmez.

Liman sınırları içinde çalışan her türlü ticaret gemileri, Liman Başkanlığı tarafından hazırlanacak bir programa göre, zaman zaman denetlenirler. Bu denetlemeler sırasında, durumları Kanun ve tüzük hükümlerine uygun olmayan veya gerekli belgeleri bulunmadığı anlaşılan gemiler seferden alıkonulur ve kaptan ve donatanları hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

Madde 50- Limanda bulunan gemilerde, güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur. Bu zorunluluğun yerine getirilmemesinden gemilerin kapan ve donatanları sorumludur.

Madde 51- Aliağa Limanı’na kayıtla olan gemilerin sancak ve iskele baş omuzluklarına geminin adı, kıç tarafına da geminin adı ve altına da Aliağa yazılır.

Madde 52- Limanda bulunan 5 ve daha yukarı gros tonilatodaki Türk gemileri ile her tonajdaki yabancı gemiler, saban saat 08.00’den Güneşin batışına kadar Ulusal Bayraklarını çekerler.

Madde 53- İşbu yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar için genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 54- Bu yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 55-Bu Yönetmeliği Ulaştırma Bakanlığı yürütür.

GEREKLİ LİNKLER
» Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü
» Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
» Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
» Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
» Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
» denizhaber.com.tr
» denizhaber.com
» Aktüel Deniz Haber Ajansı
Liman ve İskeleri
Liman başkanlığımız idari sahasında bulunan liman tesisleri genel teknik bilgiler ile irtibat numaraları için
 
Gemi Takibi
Liman Tesislerindeki Gemi Pozisyonları ve Durum Bilgileri ...
 
Gemi Adamları
Gemi adamı belge talebine yönelik müracaatlarınızın takibi yapabilirsiniz.
 
Faydalı Bilgiler
Liman sahamızda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar
 

Ana Sayfa | Liman Başkanlığı | Gemi Denetim | Gemi Denetim SSS | Gemi Adamı Başvuru Dilekçeleri | Liman Yönetmeliği | Mevzuat | Liman ve İskeleler | Gemi Takibi | Gemi Adamı Müracat Sonuçları | Faydalı Bilgiler | İletişim | Site İçi Arama


ana sayfa iletişim Site içi arama