ࡱ> egdTbjbjxx.^HH,40///////$25R000  / / b-/@Zu./0002.\5u50/5/8 00 05H" j: Malumlar1 olduu zere, Limanlar Ynetmelii 31.10.2012 tarih ve 28453 say1l1 gazetede yay1mlanarak yrrle girmi_tir. An1lan ynetmelik gerei Liman1m1zdan i_lem yapan acentelere ynelik 15.11.2012 tarihinde bir bilgilendirme toplant1s1 yap1lm1_ olup, Liman saham1z ierisinde devam etmekte olan i_ ve i_lemlerle ilgili olarak acentelerimizin a_a1daki hususlar1 dikkate alarak faaliyetlerini yrtmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; Liman Sahas1na Gelen Gemilerin Bildirim Ykmll Uluslararas1 sefer yapan Trk ve yabanc1 bayrakl1 tm gemi ve deniz arac1 ilgilileri ile 150 GT ve zeri kabotaj seferi yapan gemi ve deniz arac1 ilgilileri, 0darece belirlenen usul ve esaslar erevesinde liman sahas1na girmeden en az yirmi drt saat nce, liman sahas1na girmesine kadarki seyir sresi yirmi drt saatten az olan gemi ve deniz arac1 ilgilileri ise k1y1 tesisinden kalk1_1ndan hemen sonra, bildirim yapmak ve ordino almak zorundad1r. Uluslararas1 sefer yapan ve tehlikeli yk ta_1yan Trk veya yabanc1 bayrakl1 tm gemiler, liman idari sahas1na girmeden en az yirmi drt saat nce, liman sahas1na girmesine kadarki seyir sresi yirmi drt saatten az olan gemi ve deniz aralar1 ise k1y1 tesisinden kalk1_1ndan hemen sonra, Tehlikeli Ykler Bildirim Formunu (Reporting Form) EK-1 doldurup ilgilileri vas1tas1yla yaz1l1 olarak Ba_kanl11m1za bildirilecektir. Liman sahas1na giri_ iin bildirilen tahmini var1_ zaman1n1 on iki saatten fazla geciktirecek olan gemi ve deniz arac1 ilgilileri, bu durumu liman ba_kanl11na yaz1l1 olarak bildireceklerdir. Bildirim ykmllne uyulmamas1 veya yap1lan bildirimlerin doru bilgiler iermemesi durumunda, bildirim veren hakk1nda idari i_lem uygulanacakt1r. Gemi Yana_ma ve Demirleme Kurallar1 Geli_ bildirimi yapmakla ykml gemi ve deniz aralar1, ordino almadan yana_ma, balama veya demirleme i_lemi yapamaz. Genel beyannamede belirtilen tahmini var1_ zaman1na yirmi drt saatten fazla olan gemi ve deniz aralar1 iin bu sre zarf1nda ordino dzenlenmeyecektir. Ordinolar sistemden onayland1ktan sonra acenteler taraf1ndan kontrol edilecek, eksiklik varsa Ba_kanl11m1z ile irtibata geilerek dzeltilmesi salanacakt1r. Geminin yana_mas1ndan sonra kesinlikle ordino dzeltilmesi yap1lmayacakt1r. Geminin seferini iptal etmesi halinde ordino talebi iptal edilecek, eer ordino al1nm1_ ise Ba_kanl11m1za iptal ba_vurusu yap1lacakt1r. Acente dei_iklii durumunda yeni acentesi taraf1ndan ivedilikle Ba_kanl11m1za bilgi verilecektir. Gemi ve deniz arac1 ilgilileri, demirledikleri sahay1 ve saati ile demirleme sahas1ndan ayr1ld1klar1 saati derhal liman ba_kanl11na ve/veya k1lavuzluk istasyonuna bildirecektir. Ordino Dzenlenmesi Esnas1nda 0stenecek Belgeler Gemi Geli_ Bildirim Dilekesi, CSR (Srekli zet Kay1t Belgesi) At1k Bildirim Formu. ( evre ve ^ehircilik Bakanl11, evre Bilgi Sistemi zerinden) Son on (10) Liman1 gsterir belge (Last 10 Port of Call) Form-A Ba_ veya k1 pervanesi olup da ba_ veya k1 itici pervane veya sisteme sahip gemiler; liman sahas1na geli_lerinde, ilgi ynetmelikte belirtilen kapsam dahilinde gemi ilgililerinin itici pervane veya sistemlerine ili_kin belgeleri ve tam kapasite ile al1_t11n1 yaz1l1 olarak ibraz ve beyan etmesi zerine rmorkaj indiriminden faydalan1rlar. Bu gemilere ili_kin Ba_kanl11m1zda gerekli inceleme yap1larak dzenlenen Ordino nun not k1sm1na indirime ili_kin (Bow thruster gc, uygun olup olmad11 gibi) bilgilendirici a1klama yap1lacakt1r. 0lave olarak 5312 Say1l1 Kanun Uygulama Ynetmeliinin 1. f1kras1 gerei 500 GT. ve zeri petrol ve dier tehlikeli ykleri ta_1yan gemiler iin; Tehlikeli Ykler Bildirim Formu (Reporting Form) Ek-1 P&I Poliesi Mali Sorumluluk Belgesi. (2000 ton ve zeri a1r petrol yk ta_1yan gemiler.) LB (Liman 1k1_ Belgesi) Dzenlenmesi Esnas1nda 0stenecek Belgeler Asgari Gemi Adam1 Donat1m Belgesi, Onayl1 Personel Listesi, Banka Dekontu (LB Harc1), Ulusal 0Zn & ( 8 : > @ h j  Z \ ` b ,.FHDVX\^tvhh/hwCJ^JaJhh/hwCJaJhh/hw5CJ^JaJhh/hw5CJaJ hh/hwhwMP l n ^,XZy$ & F L"*]*a$gdw$ L"*]*a$gdw$ & F L"*]*a$gdw & Fdgdwdgdw & Fdgdw$ L"*]*^a$gdw 46hjz|:<BDPRTVv|>@FHVXZ\lnprz "$f*,@BDFJLNTlhh/hw5CJaJhh/hw5CJ^JaJhwCJaJhh/hwCJaJhh/hwCJ^JaJNln .08VZln <>JLvx  Z\bdhjxz ƼƼƵƼƵƵhwhh/hw^J hh/hwhh/hw5^Jhh/hw5hh/hw5CJ^JaJhh/hw5CJaJhh/hwCJaJhh/hwCJ^JaJBzFHv0#2#y $h^ha$gdw $ & F a$gdw$ L"*]*a$gdw$ & F L"*]*a$gdw$ L"F]Fa$gdw$ & F L"]a$gdw $ & Fa$gdw (*0268@Bnpx~H^`8:HL !! ! !!J!L!""##n$p$~%&&677888888888899.9092949@9D9X9\99:==v?z?Uhh/hw5\hh/hw5hh/hw^Jhw hh/hwU2#V$X$$$|%~%& &P&&&7777j9:><< $^a$gdw $ & Fa$gdw $ & Fa$gdw$a$gdw $ & Fa$gdw $h^ha$gdw $ & Fa$gdw $h`ha$gdwsefer (KABOTAJ) yapan gemiler iin gemiye ait tm orijinal sertifikalar, Personel Yeterlikleri, Liman Czdanlar1, STCW belgeleri ile gemi adamlar1na ait sal1k raporlar1 gibi hususlarda Ba_kanl11m1zca gerekli kontroller yap1lacakt1r. D0ER HUSUSLAR Liman sahas1na gelen gemilerin; demir atma, liman tesisine yana_ma, liman tesisinden ayr1lma vs. durumlar1 ilgili acente taraf1ndan titizlikle takip edilerek, Liman Ba_kanl11m1z internet sistemindeki gemi durumuna ili_kin pozisyon bilgisinin liman tesisi sorumlular1nca gncel tutulmas1 iin gerekli koordine salanacakt1r. LYBS Kapsam1nda Ordino ve LB Programlar1nda veri giri_lerinin Tam ve geree uygun olmas1 gerekmektedir. Geree ayk1r1 ve eksik veri giri_i yapan acenteler hakk1nda idari yapt1r1m uygulanacakt1r. Liman Ba_kanl11m1zca gerek grlmesi halinde geminin tm sertifikalar1 istenebilecektir. Liman sahas1na giri_ yapan gemilerin AIS sistemleri a1k olacakt1r. Gemiler bu hususta zellikle uyar1lacak, AIS sistemi a1k olmayan gemiler hakk1nda idari yapt1r1m uygulanacakt1r. Ba_kanl11m1z 7/24 esas1na gre al1_makta olup, nbet listesi Ba_kanl11m1za ait internet sisteminden takip edilecektir. Ordino ve LB ler ( liman tesisinden, yk yada ba_ka bir sebepten kaynaklanabilecek gecikmeler nedeniyle ) 24 saat sre ile geerli olup, bu srenin a_1m1 halinde belgeler yenilenecektir. Aksi takdirde K1lavuzluk te_kilat1 taraf1ndan hizmet verilmeyecektir. Liman idari saham1z ierisinde faaliyet gsteren acenteler, acenteliini yapt1klar1 geminin ykleme/tahliye operasyonu bitimini gzeterek LB alacaklard1r. rnein 24 saat sonra kalkaca1 bilinen bir gemi iin 24 saat nceden LB al1nmayacakt1r. LB dzenlenmi_ bir geminin ayr1l1_1n1n mcbir sebeplerle 24 saati gemesi durumunda acentesi taraf1ndan derhal Liman Ba_kanl11na bilgi verilecek ve bu gemiler iin Tehir-i Sefer i_lemi uygulanacak olup, aksi takdirde K1lavuzluk te_kilat1 taraf1ndan hizmet verilmeyecektir. LB dzenlendikten sonra yk miktar1 ve ba_ka bir husus dei_mi_ ise Ba_kanl11m1za yaz1l1 olarak bilgi verilecektir. LB dzenlenerek liman tesisinden ayr1lan bir gemi Liman Ba_kanl11na bilgi vermek kayd1 ile Liman Demir Sahas1nda en fazla 48 saat bekleme yapabilir. Bu srenin bitiminden sonra ilgili acente demir ordinosu almak zorundad1r. Yak1t, ya ve su ikmali yapacak olan gemi kaptan1, acentesi yada yak1t firmas1 ilgilileri ikmal operasyonu ba_lamadan nce Ba_kanl11m1za bildirimde bulunmak zorundad1r. Ba_kanl11m1zdan izin al1nd1ktan ve ilgili liman tesisi ile koordine kurulduktan sonra ikmal operasyonu ba_lat1lacakt1r. Tm gemilerin demirleme srelerine ili_kin bilgileri Acenteler taraf1ndan titizlikle takip edilecek, eer demirleme yap1lm1_ ise LB mracaat esnas1nda bu sre belirtilecektir. Demirleme creti demesi gereken gemiler iin (ayl1k veya y1ll1k) demirleme cretlerinin dendiine dair Banka Dekontunun asl1 veya fotokopisi LB al1nmas1 esnas1nda Ba_kanl11m1za ibraz edilecektir. Demirleme cretine tabi olup, demesi yap1lmayan gemilere LB belgesi dzenlenmeyecektir. Uluslararas1 sefer yapan Trk Bayrakl1 gemiler, limana gelmeden 3 gn nce internet sitesinde yay1mlanan n srvey talep formunu doldurarak Gemi Denetim birimine n srvey talebinde bulunacaklard1r. n srvey talep formunda geminin gidecei liman Emre gre gibi ibareler yaz1lmayacak, gemi nereye gidiyor ise o liman1n ismi yaz1lacakt1r. Uluslararas1 sefer yapan Trk Bayrakl1 10 ya_ zeri gaz ve kimyasal tankerler, 12 ya_ zeri dkme yk gemileri ile 15 ya_ zeri petrol tankerleri liman1m1za gelmeden 3 gn nce internet sitesinde yay1mlanan Geni_letilmi_ Denetim Talep Formu doldurarak Gemi Denetim Birimine ba_vuracakt1r. Gemi Skm Tesislerine gelen gemiler iin gerek bu talimat gerekse Gemi Skm Ynetmelii hkmleri uygulanacakt1r. Bilgilerinizi rica ederim. Levent KLETEL0Aliaa Liman Ba_kan1 <^>R?VADCnEZF HfJZMNPPPPPSSS,T.T$ `*]*^`a$gdw$ `*]*^`a$gdw$a$gdw $ & Fa$gdwz?"@&@BCDCPFZFF G&H(H2H4HHH IIII$I*IPPVTdTTThGh+Xhh/hw^Jhh/hw5hw hh/hw.T0T2T4TTTVTTTCDkdX$$IfF# t644 lapp Fkd$$IfF# t644 lapp $ `F$If]F^a$gdw `*]*^`gdwTT,1h. A!"#$% V$$IfJ!vh#v :V F t6,5 app R$$IfJ!vh#v :V F t6,5 app ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH@`@ wNormalCJ_HaJmHsHtHRA R Varsay1lan Paragraf Yaz1 TipiRi@R Normal Tablo4 l4a ,k , Liste Yok VoV wDefault 7$8$H$!B*CJ_HaJmHphsHtH`o` w 3-Normal Yaz1$ 6a$CJPJQJ_HmHsHtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$3yߛ7܋'BRtźH&aǻ5\XT8 0 x3"+sD)j҇a,/$07" ^EX >1-+C h3(|&4)0`L@u<<İT0/Zc֖ /[- O A}ioL-~(}R69>.[/_^v[LKԀcsZ_in,9xVY~pt1-CzpU _j=Q EliH].0a + 5K=Ś<^#4c|09! ~!^>'?>xpx{KYןCǓ^</_藟>Byߞ>~ǿ! јHt]b*d,ζbaZ^'XsW1,#G-xTN:#1U(vۜ.Vy<&a5s1-v1ޯÉ4x/"; ' $! 9GHvw(uM}%(t.&ѱME[4̪t;پUiI]$dfsxOHpUT%p&2/x:$~@ZsS%_P*ݾfUѼ9/#7^/qZ$*cߓ{pUnwNumJw\ ni zf**|yp'~36Ĕ(NiwQܖn(Ͽ|T!Z7`ʙ#8"o~ud@B,nQoq|%y^@^Ķ٦鎏'1r][ `P2gMRuy l TEв7غ!^9 c Q6g (*ZSskLIt*k8P kBK+i_f$v>bp.H#Iy,('Xĭɾ8̮y {<^jGӑ%d :xRC>N;NuHBfab2,{+&A=v@*2a`d_jYKjt:)W!5)kdB|UvviDξfO(8@c6ܯC S ik)8gIW 38;Y3MA*d0o%@JٍrgWŤ9R*z?@{KaΔDž8T4@@`jD 4\M6, pT4D~"A%}'kd{%2B&JԊ=&t \{"uSM2`pG}2h&oN%+^tcrihr"|W|-+'mV3 `V YڿgjmZx ^\($Gψ c.V.41 @@14Nv&eMNjf}Νnd]4g.;'ؙ[۱cM =04ɏ11YGo)S|zH~,] PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!{theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ^l z?T,2#<.TTT+-.8@0( B S ?^ b E H I Q MV6<q ,o(]Qb^ #nFdE̗v#$ %>v"zASIJ 1mJ/^AQ wX$xhhh^h`OJQJo(hHh88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h hh^h`5hH.h 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h^`o(- ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJo(hHh 88^8`o(hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.hhh^h`5o(hH.h88^8`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHh ^ `OJQJ^Jo(hHohxx^x`OJQJo(hHhHH^H`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^`hH.h^`OJQJo(hHh pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.hhh^h`OJQJo(hHh 88^8`hH.h L^`LhH.h  ^ `hH.h  ^ `hH.h xLx^x`LhH.h HH^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^`o(.h^`OJQJo(hH pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. #w1mJEzASIv#^AQ>% 8|6n^)wSVv+X(ktT"G@ d &6UnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial3* TimesW0000fg Pro W3MS Mincho?= *Cx Courier New;WingdingsACambria Math"qwHGwHGuHG77q24JqHP( ?w2!xx Windows Xp Sp3UB94640     Oh+'04x $,Windows Xp Sp3NormalUB94642Microsoft Office Word@@N @چP@چP՜.+,0 hp| 7  Konu Bal !"#$%&'()*+,-./12345679:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUVWXYZ[]^_`abcfRoot Entry F JZhData 01Table86WordDocument.^SummaryInformation(TDocumentSummaryInformation8\CompObjq FMicrosoft Word 97-2003 Belgesi MSWordDocWord.Document.89q